Thứ sáu, ngày 19/04/2019
Lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH

Cập nhật: 23/06/2017 - 08:55

Trình tự thực hiện

   1. Trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho BHXH cấp huyện

   Bước 1. Kê khai Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) tại Mục 2.5 và Mục 2.6 nộp tại Bộ phận một cửa của BHXH cấp huyện.

   Bước 2. Đóng tiền.

   Bước 3. Nhận kết quả giải quyết từ cơ quan BHXH.

   2. Trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho Đại lý thu

   Bước 1. Kê khai Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) tại Mục 2.5 và Mục 2.6 nộp cho Đại lý thu.

   Bước 2. Đóng tiền.

   Bước 3. Đại lý thu lập Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS) và Tờ khai Mẫu TK1-TS của người tham gia nộp cho cơ quan BHXH.

   Bước 4. Nhận kết quả giải quyết tại Đại lý thu.

Cách thức thực hiện

   Bước 1. Nộp hồ sơ

   - Đối với người tham gia đóng trực tiếp cho BHXH cấp huyện lựa chọn nộp hồ sơ một trong các hình thức sau:

   + Qua giao dịch điện tử;

   + Qua dịch vụ bưu chính công ích;

   + Trực tiếp tại cơ quan BHXH.

   - Đối với người tham gia đóng trực tiếp cho Đại lý thu nộp hồ sơ cho Đại lý thu.

   - Trường hợp thực hiện giao dịch điện tử: người tham gia thực hiện lập hồ sơ bằng mềm kê khai của BHXH Việt Nam hoặc của Tổ chức I-VAN; Ký điện tử trên hồ sơ và gửi đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN; nộp tiền đóng thông qua tài khoản ngân hàng.

   Bước 2. Nhận kết quả giải quyết

   - Đối với người tham gia đóng trực tiếp cho BHXH cấp huyện nhận sổ BHXH, tờ rời sổ BHXH do cơ quan BHXH đã giải quyết theo các hình thức đăng ký.

   - Đối với người tham gia đóng trực tiếp cho Đại lý thu nộp hồ sơ cho Đại lý thu nhận sổ BHXH, tờ rời sổ BHXH do cơ quan BHXH đã giải quyết qua Đại lý thu.

Thành phần hồ sơ

   1. Người tham gia

   - Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

   2. Đại lý thu

   - Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS).

Số lượng hồ sơ

   01 bộ

Thời hạn giải quyết

   Người tham gia tham gia BHXH tự nguyện đăng ký lần đầu hoặc đăng ký lại sau thời gian dừng đóng: Cấp sổ BHXH không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối tượng thực hiện

Người tham gia

Cơ quan thực hiện

BHXH huyện

Kết quả thực hiện

Sổ BHXH

Lệ phí

Không

Tên mẫu biểu, mẫu tờ khai

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS).

Yêu cầu, điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

   - Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

   - Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện;

   - Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện;

   - Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam về việc ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

   - Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017 của BHXH Việt Nam về việc ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT , BHTN.

   - Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 sửa đổi bổ sung một số điều Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam.