Chủ nhật, ngày 16/12/2018
Hoạt động BHXH Cần Thơ

Kết quả bước đầu thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Cập nhật: 29/06/2017 - 08:09

 Sau hơn hai năm thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, năm 2016 thành phố Cần Thơ có 75,79% dân số tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) so với chỉ tiêu của Chính phủ và Hội đồng nhân dân thành phố là 74,5%, phấn đấu đến cuối năm 2017 đạt 78,8%.

 Chất lượng dịch vụ y tế được cải thiện rõ rệt, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Những kết quả quan trọng này tiếp tục tạo đà thực hiện thắng lợi mục tiêu BHYT toàn dân để đến năm 2020 đạt trên 90% dân số toàn thành phố tham gia BHYT. Sau hơn hai năm thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, năm 2016 thành phố Cần Thơ có 75,79% dân số tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) so với chỉ tiêu của Chính phủ và Hội đồng nhân dân thành phố là 74,5%, phấn đấu đến cuối năm 2017 đạt 78,8%.

Thổi tim vi khuẩn HP tại Bệnh viện Hoàn Mỹ

 Chất lượng dịch vụ y tế được cải thiện rõ rệt, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Những kết quả quan trọng này tiếp tục tạo đà thực hiện thắng lợi mục tiêu BHYT toàn dân để đến năm 2020 đạt trên 90% dân số toàn thành phố tham gia BHYT. Điểm đột phá của việc thưc hiện chính sách BHYT trên địa bàn thành phố Cần Thơ là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trước khi Luật BHYT sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 4280/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 của UBND thành phố về việc phê duyệt “Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2013-2015 và đến năm 2020”; và khi Luật BHYT sửa đổi, bổ sung có hiệu lực Ủy ban nhân dân thành phố đã có Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2015 thực hiện Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Theo đó thành phố sẽ tiếp tục duy trì các nhóm đối tượng đã tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100% của năm 2015, 2016; mở rộng các nhóm đối tượng tham gia BHYT trước mắt đến cuối năm 2017 đạt tỷ lệ 78,8% dân số của thành phố có thẻ BHYT và phấn đấu đến năm 2020 đạt tỷ lệ trên 90% dân số tham gia BHYT. Để thực hiện được mục tiêu này, thời gian qua, UBND thành phố đã chỉ đạo sát sao đồng thời có nhiều chủ trương nhằm hỗ trợ cho nhiều đối tượng tham gia BHYT, trong đó phải kể đến việc hỗ trợ cho đối tượng hộ cận nghèo được nhận 100% kinh phí mua BHYT (Ngân sách chỉ hỗ trợ 70%).

 Từ ngày 01/01/2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT có hiệu lực thi hành. Theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung thì số đối tượng tham gia BHYT sẽ tăng lên, đây sẽ là điều kiện thuận lợi để thực hiện các chính sách liên quan đến BHYT. Tuy nhiên, để thực hiện tốt lộ trình BHYT toàn dân vẫn cần sự vào cuộc tích cực của các ngành, các cấp với nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối kết hợp và tham gia của các cấp, ngành và hệ thống chính trị trong việc thực hiện chính sách pháp luật, các mục tiêu, kế hoạch về BHYT. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT tới các nhóm đối tượng qua đó nâng cao nhận thức của nhân dân về trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia BHYT. Để Luật BHYT sửa đổi, bổ sung thực sự đi vào cuộc sống, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố đã phối hợp cùng Sở Y tế đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến Luật BHYT sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành với các nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của các đối tượng công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và nhân dân trên địa bàn. Sở Y tế và BHXH thành phố tăng cường bố trí nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân và người tham gia BHYT, đáp ứng đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả chế độ, chính sách BHYT trên địa bàn. Các Sở, ngành có liên quan cũng có nhiều hoạt động tích cực trong công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách về BHYT sâu rộng trong nhân dân. Bảo hiểm xã hội thành phố và Bảo hiểm xã hội các quận, huyện phối hợp với các ngành, các cấp có liên quan rà soát, nắm chắc các đối tượng tham gia BHYT từ đó có giải pháp nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT. Các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực BHYT rườm rà, không cần thiết đã được BHXH Việt Nam cắt bỏ tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí, thời gian cho người tham gia. Bên cạnh đó, BHXH thành phố và các quận, huyện đã tăng cường đôn đốc, thu hồi nợ đọng BHYT, BHXH của các cơ quan, đơn vị để bảo đảm quyền lợi cho người lao động... Công tác khám, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT cũng từng bước được nâng cao, việc đón tiếp, tổ chức khám, chữa bệnh được cải thiện, vấn đề thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT nhanh gọn, thuận tiện… tạo niềm tin trong nhân dân. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện cũng được chú trọng đúng mức, bằng nhiều hình thức tuyên truyền như: Phối hợp với Báo Cần Thơ mở chuyên trang Bảo hiểm xã hội hàng tháng, tập trung tuyên truyền về các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Cần Thơ thực hiện tin, phóng sự về chính sách BHYT, đặc biệt năm 2015 và năm 2016 mở chuyên mục “Câu chuyện BHYT” phát sóng 02 lần/tuần và năm 2017 tiếp tục thực hiện chuyên mục này, nhằm kịp thời truyền tải cho người dân những thay đổi về chính sách BHYT. Thực hiện phát 95.000 tờ gấp “Những điều cần biết về BHYT đối với người lao động trong doanh nghiệp”; 180.000 tờ gấp “Những điều cần biết về BHYT hộ gia đình”; 100.000 tờ gấp “Những điều cần biết về BHYT học sinh, sinh viên”; 1.220 tờ áp phích “Những điều cần biết khi đi khám chữa bệnh”; phát hành 2.000 sổ tay BHYT, 100.000 tờ gấp “Những điều cần biết về BHYT”.Nhờ vậy, sau hơn 2 năm thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, nhận thức về pháp luật BHYT của đơn vị sử dụng lao động, người lao động, cơ sở KCB và nhân dân trong toàn thành phố đã có bước chuyển biến tích cực. Người dân đã thấy được tính nhân văn, nhân đạo về chính sách BHYT của Đảng và Nhà nước; quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHYT. Các ngành thấy được trách nhiệm thực hiện chính sách BHYT, đã hỗ trợ tích cực cùng ngành Bảo hiểm xã hội trong chỉ đạo triển khai thực hiện. Đặc biệt các cơ sở KCB trong thành phố đã nhận thức về trách nhiệm cùng chung sức với ngành BHXH để thực hiện việc chăm sóc ngày càng tốt hơn sức khoẻ cho nhân dân. Kết quả: số người tham gia BHYT năm 2015 là 862.160, tăng so với năm 2014 là 46.471 người, độ bao phủ BHYT toàn thành phố năm 2015 là 70,03% dân số so với chỉ tiêu của Chính phủ giao là 70%; năm 2016 số người tham gia BHYT là 958.411 người, tăng so với năm 2015 là 95.451 người, độ bao phủ BHYT của thành phố năm 2016 là 75,79% so với chỉ tiêu của Chính phủ giao là 74,4%; và 06 tháng đầu năm 2017 số người tham gia BHYT là 916.383 người, đạt 72% dân số thành phố có thẻ BHYT.

 Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật BHYT sửa đổi, bổ sung, đồng thời thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, tại cuộc họp sơ kết công tác BHYT hàng năm của Ban Chỉ đạo thực hiện BHYT toàn dân thành phố Cần Thơ, đồng chí Lê Văn Tâm, Thành ủy viên, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo BHYT toàn dân thành phố luôn quán triệt các cấp, các ngành công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT là chỉ tiêu pháp lệnh, là nhiệm vụ chính trị của địa phương, các địa phương phải tích cực chỉ đạo thực hiện, đồng thời để tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020 theo phê duyệt tại Quyết định số 538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành cần vào cuộc quyết liệt, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác BHXH, BHYT"; Chương trình hành động số 31-CTr/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị. Các ngành có liên quan, đặc biệt là ngành BHXH và Y tế tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ. Nghiên cứu, đổi mới phương thức thu đóng BHYT, công tác quản lý và cấp thẻ BHYT phù hợp theo hướng cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia BHYT, minh bạch hóa quá trình giải quyết công việc, giảm phiền hà, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính về BHYT... Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, cải tiến về quy trình, thủ tục trong tổ chức khám chữa bệnh và thanh toán viện phí. Tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT trong việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế ngay từ tuyến y tế cơ sở. Từng bước đổi mới phương thức giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT. Tăng cường quản lý giá thuốc, vật tư y tế; chống các hành vi trục lợi quỹ BHYT có hiệu quả, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT và cân đối quỹ.

Ng. Uyên