Thứ bảy, ngày 22/02/2020
Đối tượng - Mức đóng - Phương thức đóng

Đối tượng - Mức đóng - Phương thức đóng

Cập nhật: 01/06/2017 - 08:23

   1. Về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện: 
 
   Luật BHXH về BHXH tự nguyện sửa đổi năm 2014 mở rộng đối tượng tham gia theo hướng không khống chế tuổi trần tham gia. Theo đó, đối tượng tham gia BHXH được quy định như sau:
   
   Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bao gồm:
 
   a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 03 tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 2018; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi;
 
   b) Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, bản, sóc, làng, tổ dân phố, khu, khu phố;
 
   c) Người lao động giúp việc gia đình;
 
   d) Người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hưởng tiền lương;
 
   đ) Xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
 
   e) Người nông dân, người lao động tự tạo việc làm bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình;
 
   g) Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;
 
   h) Người tham gia khác.
 
   Các đối tượng quy định trên sau đây gọi chung là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
 
   2. Mức đóng
 
   - Mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn.
 
   - Mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.
Ví dụ : Mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn là 700.000 đồng/tháng  thì mức đóng BHXH hàng tháng thấp nhất bằng 154.000 đồng/tháng (700.000 đồng x 22%). Mức đóng hàng tháng cao nhất là 5.060.000 đồng/tháng (1.150.000đ x 20 x 22%). Khi nhà nước tăng mức lương cơ sở thì mức đóng hàng tháng cao nhất cũng tăng theo. 
 
   - Mức đóng 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng một lần được xác định bằng mức đóng hàng tháng nhân với 3 đối với phương thức đóng 03 tháng; nhân với 6 đối với phương thức đóng 06 tháng; nhân với 12 đối với phương thức đóng 12 tháng một lần.
 
   - Mức đóng một lần cho nhiều năm về sau  được tính bằng tổng mức đóng của các tháng đóng trước, chiết khấu theo lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.
 
   -  Mức đóng một lần cho những năm còn thiếu  được tính bằng tổng mức đóng của các tháng còn thiếu, áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.
 
   - Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau mà trong thời gian đó Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn thì không phải điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã đóng. 
   
   3. Phương thức đóng
 
   Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:
 
   a) Đóng hằng tháng;
 
   b) Đóng 03 tháng một lần;
 
   c) Đóng 06 tháng một lần;
 
   d) Đóng 12 tháng một lần;
 
   đ) Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;
 
   e) Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.
 
   f) Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định mà thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu trên 10 năm nếu có nguyện vọng thì tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo một trong các phương thức quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ nêu trên cho đến khi thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu để đủ 20 năm hưởng lương hưu theo quy định..
 
   4. Hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện
 
   Người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, cụ thể: 
 
   - Bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo;
 
   - Bằng 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo;
 
   - Bằng 10% đối với các đối tượng khác.
 
   Ví dụ: Mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn quy định tại thời điểm đóng là 700.000 đồng/tháng.
Thì mức hỗ trợ tiền đóng hằng tháng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 46.200 đồng/tháng (700.000 đ x 22 % x 30%) đối với người thuộc hộ nghèo; 38.500 đồng/tháng (700.000 đ x 22 % x 25%) đối với người thuộc hộ cận nghèo; và 15.400 đồng/tháng (700.000 đ x 22 % x 10%) đối với các đối tượng khác.
Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ sẽ xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện cho phù hợp. 
 
   Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm (120 tháng)
Việc hỗ trợ tiền đóng BHXH của Nhà nước đối với người tham gia BHXH tự nguyện được thực hiện từ ngày 01/01/2018.
 
   5. Thay đổi phương thức đóng, mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
 
   Người đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được thay đổi phương thức đóng hoặc mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Việc thay đổi phương thức đóng hoặc mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được thực hiện ít nhất là sau khi thực hiện xong phương thức đóng đã chọn trước đó.
 
   6. Thời điểm đóng
 
   6.1. Thời điểm đóng bảo hiểm xã hội đối với phương thức đóng quy định tại các Điểm a, b, c và d Mục 2 được thực hiện như sau:
 
   a) Trong tháng đối với phương thức đóng hằng tháng;
 
   b) Trong 03 tháng đối với phương thức đóng 03 tháng một lần;
 
   c) Trong 04 tháng đầu đối với phương thức đóng 06 tháng một lần;
 
   d) Trong 07 tháng đầu đối với phương thức đóng 12 tháng một lần.
 
   6.2. Thời điểm đóng bảo hiểm xã hội đối với trường hợp đóng một lần cho nhiều năm về sau hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu được thực hiện tại thời điểm đăng ký phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng.
 
   6.3. Quá thời điểm đóng bảo hiểm xã hội theo quy định trên mà người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không đóng bảo hiểm xã hội thì được coi là tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Người đang tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, nếu tiếp tục đóng thì phải đăng ký lại phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội với cơ quan bảo hiểm xã hội. Trường hợp có nguyện vọng đóng bù cho số tháng chậm đóng trước đó thì số tiền đóng bù được tính bằng tổng mức đóng của các tháng chậm đóng, áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.
 
   7. Hồ sơ đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện
 
   - Người tham gia:
 
   + Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH (Mẫu TK1-TS)
 
   + Sổ BHXH :  Trường hợp đăng ký lại phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện hoặc trước đó đã có tham gia BHXH bắt buộc.
 
   - Đại lý thu: Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện ( Mẫu D05-TS)
 
   - Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 
   8. Nơi đăng ký tham gia BHXH tự nguyện 
 
   Đại lý thu BHXH tự nguyện tại Bưu cục  các  xã, phường, thị trấn.