Chế độ hưu trí
 • Chế độ hưu trí
  Cập nhật: 01/06/2017 - 08:24
  1. Điều kiện hưởng lương hưu

     + Người lao động tham gia BHXH tự nguyện có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, được hưởng lương hưu hàng tháng khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. Trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

     + Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện có từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên thì điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu được thực hiện theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 và Điều 55 của Luật BHXH.

     + Lao động nữ là hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH bắt buộc, đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật BHXH mà bảo lưu thời gian đã đóng BHXH và tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện thì được hưởng lương hưu khi có yêu cầu.

  1.   Mức hưởng lương hưu hàng tháng

     Mức lương hưu = Tỷ lệ lương hưu  x  Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH  

     -  Tỷ lệ hưởng lương hưu: 

     + Nghỉ hưu từ ngày 01/01/2016  đến trước ngày 01/01/2018 tỷ lệ lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH. Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa 75 % (như quy định cũ)

     + Đối với lao động nữ, nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018 có 15 năm đóng BHXH tương ứng tỷ lệ lương hưu 45%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. 

     + Đối với nam, nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018 trở đi, tỷ lệ lương hưu hàng tháng được tính bằng  45 % mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH tương ứng với số năm đóng BHXH theo bảng dưới đây, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2% ; mức tối đa 75 % .

   

  Năm nghỉ hưu

  Số năm đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 45%

  2018

  16 năm

  2019

  17 năm

  2020

  18 năm

  2021

  19 năm

  Từ 2022 trở đi

                                    20 năm

   

     Khi tính tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng nếu thời gian đóng BHXH có tháng lẻ từ 01 tháng đến 6 tháng tính là nửa năm; từ 7 tháng đến 11 tháng tính là một năm.

   

  1. Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH  

   

     Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian đóng.

  Thu nhập tháng đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH của người lao động được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.

   

  1.   Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

   

     Người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ lương hưu 75%, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

  Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

   

  1. Chế độ hưu trí đối với người bị phạt tù giam, ra nước ngoài để định cư

   

     - Đối với người đang hưởng lương hưu hoặc đủ điều kiện hưởng lương hưu mà bị phạt tù giam thì cũng được hưởng lương hưu.

   

     - Đối với người đang hưởng lương hưu ra nước ngoài để định cư được giải quyết hưởng trợ cấp một lần. 

   

     - Mức trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu được tính theo thời gian đã đóng BHXH và thời gian đã hưởng lương hưu trong đó mỗi năm đóng BHXH trước năm 2014 được tính bằng 1,5 tháng lương hưu đang hưởng, mỗi năm đóng BHXH từ năm 2014 trở đi được tính bằng 02 tháng lương hưu đang hưởng; sau đó mỗi tháng được hưởng lương hưu thì mức trợ cấp một lần trừ 0,5 tháng lương hưu. Mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng.

   

  1.   Thời điểm hưởng lương hưu

   

     - Thời điểm hưởng lương hưu là ngày 01 tháng liền kề sau tháng sinh của năm mà người tham gia BHXH đủ điều kiện hưởng lương hưu.

   

     - Trường hợp không xác định được ngày sinh, tháng sinh của người tham gia BHXH (chỉ có năm sinh) thì thời điểm hưởng lương hưu là ngày 01 tháng 01 của năm liền kề sau năm người tham gia BHXH đủ điều kiện hưởng lương hưu.

   

     - Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện đóng một lần cho những năm còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì thời điểm hưởng lương hưu được tính từ ngày 01 tháng liền kề sau tháng đóng đủ tiền cho những năm còn thiếu.

   

  1. Về BHXH một lần

   

     - BHXH một lần được thực hiện theo quy định tại Điều 60 của Luật BHXH, Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với người lao động.

   

     + Người lao động đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH ;

   

     + Ra nước ngoài để định cư hợp pháp;

   

     + Người lao động tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần;

   

     + Người lao động mắc một trong các bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang AIDS  và những bệnh khác theo quy định của Bộ y tế

   

     - Mức hưởng:

   

     + 1,5 mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng BHXH trước năm 2014. 

   

     + Từ năm 2014 trở đi tăng lên 2 tháng mức bình quân lương tháng đóng BHXH.

   

     + Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Mức hưởng BHXH một lần không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện trừ trường hợp này. 

  Khi tính mức hưởng BHXH một lần trong trường hợp thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 6 tháng tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm (Quy định cũ từ 3-6 tháng tính nửa năm).