Thứ năm, ngày 30/01/2020
Chế độ tử tuất
 • Chế độ tử tuất
  Cập nhật: 01/06/2017 - 08:26

     1. Trợ cấp mai táng 

     Người lao động có tổng thời gian đóng BHXH  tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên; Người tham gia BHXH tự nguyện nhưng có từ đủ 12 tháng đóng BHXH bắt buộc trở lên hoặc người đang hưởng lương hưu  khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng  bằng 10 tháng lương cơ sở tại tháng người lao động chết.

     2. Trợ cấp tuất một lần

     - Người lao động đang đóng BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng BHXH trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi.

     - Trường hợp người lao động có thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức trợ cấp bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

     - Trường hợp người lao động có cả thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện thì mức trợ cấp tối thiểu bằng 3 tháng mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH.

     - Người đang hưởng lương hưu chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tính theo thời gian đã hưởng lương hưu , nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó , cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu. 

     3. Trợ cấp tuất hàng tháng

     Người tham gia BHXH tự nguyện mà có đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên thì thân nhân đủ điều kiện được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định của chính sách bắt buộc.

     4. Quyền lợi khác:

     Người hưởng lương hưu được hưởng bảo hiểm y tế do Quỹ BHXH bảo đảm.